Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

ANBI Diaconie

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Donaties aan ANBI-instellingen komen, binnen door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI en heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (zoals plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen), dus ook op de Hervormde Gemeente van Veenendaal.

Vanaf 1 januari 2016 moet elke gemeente transparant zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens daarvan vindt u hieronder.

 

Publicatiegegevens ANBI Diaconie

Hervormde Gemeente te Veenendaal

 

A. Algemene gegevens

Naam: Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal

Adres Diaconaal Missionair Centrum:
Markt 10
3901 DN VEENENDAAL

RSIN / Fiscaal nummer: 823317808

Website hervormde gemeente: www.herveen.nl

Website hervormde gemeente ANBI-deel: www.herveen.nl/anbi

Tel. nr. Markt 10: (0318) 526 704

E-mail adres: Diaconie@markt10.nl

Bankrekeningnummer:
NL13RABO0373740336

De Hervormde Gemeente te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X, lid 2).

De diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgelijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is eveneens vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4, lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat ondermeer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de websote van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.

B. Samenstelling bestuur:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad, die leiding geeft aan de Hervormde Gemeente te Veenendaal als geheel. De Hervormde Gemeente bestaat uit zeven wijkgemeenten. Vanuit elke wijkgemeente zijn drie ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad. Als een wijkpredikant niet is afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad, heeft hij als adviserend lid ook toegang tot de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Verder zijn enkele ambtsdragers, die niet deel uitmaken van een wijkkerkenraad en een notulist toegevoegd aan de Algemene Kerkenraad. De samenstelling van de Algemene Kerkenraad is ingevolge ordinantie 4, artikel 6, lid 2 van de kerkorde vastgelegd in de plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes maal per jaar.

Het College van Diakenen bestaat uit ambtsdragers. Vanuit elke wijkgemeente is een primus (of secudus) afgevaardigdigde beschikbaar de collegevergaderingen bij te wonen. Alleen de voorzitter, de secretatris en penningmeester kunnen boventallig lid zijn. Ze zijn dan benoemd en bevestigd als diaken onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, hetgeen tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder meer de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artkel 6 t/m 11).

C. Doelstelling / Visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veenendaal kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veenendaal

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze links: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland & Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht van Baten en Lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt in collectes tijdens kerkdiensten gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Ook kunnen ze rechtstreeks giften doen op de bankrekening van de diaconie.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vrom van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehiouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (diaconaal werker) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De uitgebreide begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de website van de diaconie.

ANBI gegevens Kerkbeheer 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: