Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Beleid veilig jeugdwerk

1.Inleiding

Als Hervormde gemeente van Veenendaal vinden we het belangrijk dat iedereen binnen het jeugdwerk zich veilig voelt. We dienen respect voor elkaar te hebben en elkaar op een gelijkwaardige manier te behandelen. Kinderen en jongeren dienen zich veilig te voelen als ze jeugdwerkactiviteiten bezoeken. De Hervormde Jeugdraad en de jeugdleiding willen zich laten leiden door het grote gebod wat de Heere Jezus ons Zelf heeft geleerd: U zult de Heere God liefhebben boven alles, en de naaste als uzelf. Onze omgangsvormen dienen daarop afgestemd te zijn.

2.Bewustwording

Het is van belang dat iedereen die zich in onze gemeente bezig houdt met één of andere vorm van jeugdwerk zich bewust is dat we een veilige gemeente willen zijn. Alle kinderen of jongeren hebben recht op een veilige gemeente. We zijn ons er van bewust dat er ook andere situaties (kunnen) zijn, ook in onze eigen gemeente: machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag, geweld, seksueel (getinte) opmerkingen of gedrag, uitbuiting, racisme e.d. Deze uitingen vinden we ontoelaatbaar en moeten bestreden worden. Alle jeugdwerkers moeten daarom bekend zijn met het veiligheidsbeleid en alert zijn op signalen binnen het jeugdwerk. Belangrijk is ook dat jeugdambtsdragers in de verschillende wijken het thema op de agenda zetten om het onderwerp levend te houden. Dit kan bijvoorbeeld  door het te agenderen op een kerkenraadsvergadering of jeugdwerkoverleg.

3.Preventie

Binnen het jeugdwerk van onze gemeente worden de volgende instrumenten gebruikt om de veiligheid te borgen:

4. Meldcode

Wanneer zich een situatie voordoet, waarin de veiligheid in het geding is, kunnen de stappen in meldcode doorlopen worden. In de meldcode zijn ook signalen opgenomen, die kunnen duiden op misbruik of een andere onveilige situatie. 

5. Communicatie

Binnen onze gemeente wordt helder gecommuniceerd over het beleid ‘Veilig jeugdwerk’. Het beleidsdocument is te vinden op de website van de gemeente en wordt besproken met de jeugdwerkers in de verschillende wijken. De jeugdraad heeft als taak om het onderwerp levend te houden. Via het kerkblad zal de gemeente van tijd tot tijd gewezen worden op het beleid. De vertrouwenspersonen zijn bekend in de wijkgemeenten. Alle (nieuwe) jeugdwerkers stemmen in met de gedragscode en vragen via het Kerkelijk Bureau een VOG aan.

6. Ten slotte

Het is ons gebed dat we binnen onze Hervormde gemeente een veilige haven mogen zijn voor onze kinderen en jongeren. Dat we als jeugdraad én allen die zich in mogen zetten voor onze jeugd uit mogen stralen: je hoort er bij en we behandelen we je zoals de Bijbel ons dat leert: we hebben je lief. We leven in een gebroken wereld. Toch hopen we dat we dat we dwars door alles heen iets van de liefde van de Heere Jezus mogen uitstalen naar onze jeugd.

Gedragscode veilig jeugdwerk

Meldcode veilig jeugdwerk

VOG direct aanvragen

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: