Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Advent – de komst van Christus

... Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen
 (Jesaja 40: 1)

Precies 280 jaar geleden werd The Messiah, gecomponeerd door G.F. Handel, voor het eerst uitgevoerd. In dit oratorium gaat het over het verlossingswerk van Christus: gezongen Bijbelteksten vanaf de profetie van Jesaja 40 tot met Christus’ wederkomst in Openbaring. Samengevat:  Christus’ geboorte in Bethlehem, Zijn lijden en sterven tot verzoening van de zonden, Zijn opstanding en hemelvaart, en Zijn wederkomst in heerlijkheid.

In de deze adventsweken bereiden wij ons voor op het Kerstfeest, en op Christus tweede komst, wie weet, hoe spoedig! Een periode van geestelijke bezinning, verootmoediging, ook van blijdschap en verheuging. 
In een donkere tijd van dreigend oordeel klinken in Jesaja 40  bemoedigende woorden van troost en de belofte van Gods verlossende daden: ‘Troost, troost, mijn volk, zal Uw God zeggen’
‘Spreek naar het hart van Jeruzalem…’ De stad, die volledig verwoest zal worden, wordt aangesproken en gezegd, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Advent, de Messias komt tot Zijn volk Israel in de grootste nood. Maar Hij is ook een Heiland en Licht voor de volken. Heidenen (de volken buiten) mogen delen in Israëls verlossing door met hun ongerechtigheid te schuilen bij Christus, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt.

‘Troost, troost, mijn volk…’ klinkt het ook vandaag tot mensen in benauwdheid en donkerheid. Ik hoop en bidt, dat u en jij in deze adventsweken werkelijk die troost, waarover Jesaja 40, spreekt mag ontvangen, voor het eerst en/of opnieuw. Juist als jij het moeilijk hebt, juist als u zorg of rouw kent, laten deze woorden zien, dat Aadvent en Kerstfeest verder en dieper gaan dan kerstversieringen en maaltijden. Kerstfeest is verbonden met Christus’ lijden voor onze zonden en met Zijn opstanding uit de dood.
Het is belangrijk om Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen in verbondenheid met elkaar te zien, zoals ook in de profetie van Jesaja. Hij profeteerde ook over Christus’ lijden als het Lam van God en ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wie Christus verwerpt kan het Koninkrijk van God niet ingaan. Advent en Kerstfeest, het is niet vrijblijvend. ‘God heeft gedacht aan Zijn genade’, maar wie die genade veracht, blijft met zijn schuld zitten.  De belijdenis der Kerk spreekt ook over Christus’ komst om te oordelen de levenden en doden. Maar wie Christus aanneemt als Verlosser ontvangt vergeving en het eeuwige leven.

Toen bij de eerste uitvoering van The Messiah het “Halleluja”  werd gezongen stonden alle aanwezigen op om hulde voor die indrukwekkende compositie te brengen. Laten wij gelovend in Jezus Christus opstaan en de komende Koning onze dank en aanbidding brengen. Bidt maar mee met dit adventslied:

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! (verwacht)
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. P. Zeedijk

Datum:

29 november 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: