Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De kroningsdag van Jezus Christus

... De kroningsdag van Jezus Christus

De kroningsdag van Jezus Christus

 

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl

zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.      Handelingen 1: 9

 

De Hemelvaart van Christus wordt wel Zijn kroningsdag genoemd. Waarom?

Omdat na Jezus vernedering en sterven aan het kruis alles volbracht is. Aan het kruis leed Jezus de grootste smaadheid en angst der hel. Op de Paasmorgen is Hij opgestaan uit de dood. Vergeet het niet. Jezus is opgewekt! Maar vergeet ook Jezus’ hemelvaart niet!

 

Kort voor Jezus’ kruisiging bidt Jezus tot Zijn hemelse Vader: ‘Verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.’

Wat zal dat een heerlijk moment van glorie en verheerlijking geweest zijn, toen Jezus in de gedaante van Zijn hemels opstandingslichaam in de hemel kwam. Hoe zullen de engelen de lofzang hebben gezongen.

 

De betekenis en het nut van Jezus’ troonsbestijging is heel rijk! Jezus’ bestijgt als Overwinnaar Zijn troon, gezeten aan de rechterhand van God. Van daar zendt Hij de Heilige Geest. Jezus is nu met eer en majesteit gekroond als de Koning der koningen. En Jezus bereidt een plaats in het Vaderhuis voor allen die in Hem geloven. Jezus’ aanwezigheid in de hemel is als een ‘onderpand’, als een zekere garantie, dat Hij straks alle gelovigen tot Zich zal nemen bij Zijn tweede komst.

 

Zal Jezus ook mij tot Zich nemen in Zijn heerlijkheid? Zal ik zonder angst voor God kunnen verschijnen? Nee, niet zoals ik ben als zondaar. Toch spreekt Gods Woord over een vrijmoedig toegaan tot God (Hebr. 4). Want dat is ook de rijke betekenis van Jezus’ hemelvaart. Hij kwam bij Zijn Vader met Zijn volbracht offer aan het kruis. Daarom is er een vrije toegang. Jezus bidt nu als de Hogepriester voor allen, die hun zonden belijden en in Hem geloven.

 

Is de hemel ver weg voor u? Ja, voor ons gevoel kan de hemel zo ver weg zijn. Juist omdat wij van nature zo aards gericht zijn. En God geeft ons nu op aarde een plaats en roeping. De wereld is wel ‘bezet gebied’ door de machte der duisternis, al belijden wij dat Christus regeert. Door het geloof gebeurt dit wonder: je wordt overgezet van de duisternis in het Koninkrijk van Gods liefde. Daarom is ons burgerschap in de hemel. Levend met Christus, als een levende rank met Hem verbonden, komt de hemel dichtbij.  Het is een leven bij een geopende Bijbel en met gevouwen handen. Een leven in afhankelijkheid, overgave en aanbidding.

 

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op Zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all’ eeuwigheen,
Die ’t heil voor u verwierf.

                                                                ds. P. Zeedijk

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Zeedijk

Datum:

22 april 2024

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: