Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Gehoorzaam aan het Woord van God.

... Hemelvaart, een afscheid maar niet voor goed.

Een nieuwe verschijning

Gedurende de veertig dagen na de opstanding is de Heere Jezus vele keren aan zijn discipelen verschenen. Door de vele zekere kentekenen van de lichamelijk opstanding van de Heere Jezus is bij hen alle twijfel en ongeloof weggenomen en zijn ze alle elf op de veertigste dag aanwezig op de Olijfberg waar ook de Heere Jezus aanwezig is.

Een opdracht en een belofte

De Heere Jezus draagt zijn discipelen op om de komende dagen in Jeruzalem te blijven en te wachten op de vervulling van de belofte van Vader die de Heere Jezus hen geeft. Die belofte houdt in dat ze over een aantal dagen gedoopt zullen worden, niet met water waarmee Johannes doopte, maar met de Heilige Geest. Na een onderbreking door de vraag van de discipelen, geeft de Heere Jezus duidelijk aan dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Wanneer dat gebeurt zal zijn zullen de discipelen de opdracht van hun Heere en Meester kunnen uitvoeren. Zij zullen van de opgestane Heere Jezus als de Zaligmaker van zondaren gaan getuigen. Het Blijde Evangelie zal zich als een olievlek verbreiden van Jeruzalem naar Judea en Samaria en heeft op dit moment bijna de uiterste van de aarde bereikt.

Een indringende vraag

De Heere Jezus heeft diverse keren gesproken over het Koninkrijk der hemelen, en Hij leerde zijn discipelen bidden: “Uw Koninkrijk kome”, de discipelen willen weten of dat moment nu is aangebroken. Zal de vervallen hut van David nu hersteld worden?

De Heere Jezus geeft een ander antwoord dan de discipelen verwacht hebben. De tijden zijn in Gods hand, alleen de Vader weet wanneer de belofte van het Koninkrijk de hemelen wordt vervuld. De discipelen moeten zich daar niet mee bezig houden.

Een belofte en opdracht

De Heere Jezus wijst nogmaals op de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest zal hen vervullen met kracht. Door de kracht van de Heilige Geest, waarmee de discipelen worden volgegoten, zullen zij kunnen uitgaan als getuigen van de opgestane Heere en zaligmaker van zondaren. Door de kracht van de Heilige Geest zullen ze met vrijmoedigheid kunnen spreken en getuigen van de Blijde Boodschap van het Evangelie. Zij mogen getuigen dat de Heere Jezus Christus de lang verwachte Messias is, de Koning der Koningen. Nadat de Heere Jezus de discipelen gewezen heeft op de taak als Zijn getuigen wordt Hij opgenomen naar de hemel. De discipelen volgen met hun ogen de Heere Jezus die door een wolk aan hun ogen wordt onttrokken. Toch blijven ze maar omhoog kijken, totdat.

Een engel spreekt hen aan en geeft een belofte

De engel verzekert de discipelen dat: Deze Jezus die van u opgenomen is, zal alzo komen gelijk gij Hem naar de hemels hebt zien heenvaren.

Naar de vervulling van die belofte verlangen allen die de Heere Jezus hebben leren kennen als hun Heere en Heiland, als hun Zaligmaker. Zij bidden met Johannes: Ja, kom, Heere Jezus.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W. v.d. Brink

Datum:

3 mei 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: