Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Donaties aan ANBI-instellingen komen, binnen door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI en heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (zoals plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen), dus ook op de Hervormde Gemeente van Veenendaal.

Vanaf 1 januari 2016 moet elke gemeente transparant zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens vindt u hieronder.

Publicatiegegevens ANBI Kerkbeheer

Hervormde Gemeente te Veenendaal

ANBI gegevens Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Veenendaal

Adres kerkelijk bureau:
Fluitersstraat 2
3901 DK VEENENDAAL

RSIN / Fiscaal nummer: 002568275

Website gemeente: www.herveen.nl

Website gemeente ANBI-deel: www.herveen.nl/anbi

Tel. nr. kerkelijk bureau: (0318) 510 131

E-mail adres: kb@hgv-kb.nl

Bankrekeningnummers:
NL75 SNSB 0933 7825 00
NL02 RABO 0373 7305 43

De Hervormde Gemeente te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit wil zeggen dat afzonderlijke gemeenten en andere instellingen binnen dit kerkgenootschap zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente van Veenendaal.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde Gemeente van Veenendaal als geheel. De Hervormde Gemeente bestaat uit zeven wijkgemeenten. In de Algemene Kerkenraad zijn vanuit elke wijk drie ambtsdragers afgevaardigd. Als een predikant niet afgevaardigd is, is hij welkom als adviserend lid. Verder zijn een vrijgesteld ambtsdrager (scriba) en een notulist toegevoegd. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder meer de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veenendaal kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veenendaal

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ van de Protestantse Kerk in Nederland. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere kerkelijk werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder, onder kopje H, is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Op de website onder kerkbeheer vindt u de uitgebreide jaarrekeningen van onze gemeente.

Via onderstaande knop kunt u naar de staat van baten en lasten. Deze staat geeft via de kolom begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en bestedingen in het huidige kalenderjaar (2022). De kolommen met rekening 2021 en 2020 geven de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen weer over de genoemde jaren.

Staat van baten en lasten 2022

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt jaarlijks via de actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor het werk van hun kerkelijke gemeente. Soms bezit de kerkelijke gemeente enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Klik hier voor meer informatie over kerkbeheer en jaarrekeningen.

ANBI gegevens Diaconie

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: