Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Trouwplannen? Lees deze informatie over kerkelijke inzegening

Wat verstaat de Hervormde Gemeente van Veenendaal onder het huwelijk? Op Bijbelse gronden en in de lijn met het gereformeerd belijden: de verbintenis voor het leven tussen één man en één vrouw. In een kerkdienst kan een bruidspaar met familie, vrienden en gemeenteleden God danken voor Zijn leiding in hun leven. Ook vragen we daarbij om een zegen over hun verdere levensweg.

Algemene richtlijnen:

In lijn met onze visie op het huwelijk zijn er richtlijnen voor huwelijksdiensten in de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Dit zijn twee algemene regels:

  1. In de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente van Veenendaal worden uitsluitend huwelijksdiensten gehouden, die onder leiding staan van officieel geordende protestantschristelijke voorgangers, die zich bewegen in de weg van het gereformeerde belijden.
  2. Bevestiging en inzegening van een huwelijk is alleen mogelijk als de geografische wijkkerkenraden, onder wiens opzicht bruidegom en bruid vallen, daar geen doorslaggevende bezwaren tegen hebben.

Download hier het aanvraagformulier >

A. Ingeval de dienst geleid wordt door één van de predikanten van de Hervormde Gemeente van Veenendaal
a) Het bruidspaar haalt op het kerkelijk bureau een aanvraagformulier (bijlage 1) en neemt vervolgens contact op met de predikant die de dienst zal leiden; indien dit niet de wijkpredikant van de bruid is, dient dit onder mededeling aan hem te geschieden. Ongeacht in welk kerkgebouw de dienst plaatsvindt, is de wijkkerkenraad van de gevraagde predikant verantwoordelijk voor de dienst alsmede voor het aanwezig zijn van een ouderling en een diaken, voor de te houden collecte en het voorhanden zijn van een huwelijksbijbel. Ook het afkondigen van het huwelijk en de vermelding daarvan in het kerkblad vallen onder deze afspraak.
b) Het bruidspaar dient tenminste twee maanden vóór de huwelijksdatum contact op te nemen met de koster van de desbetreffende kerk, alsmede met de organist. Na overleg met predikant, koster en organist wordt het hierboven bedoelde formulier zo volledig mogelijk ingevuld en uiterlijk zes weken vóór de huwelijksdatum (maar bij voorkeur eerder) ingeleverd op het kerkelijk bureau. Het bruidspaar ontvangt van het kerkelijk bureau een nota waarin vermeld is welk bedrag voor het gebruik van het kerkgebouw, voor de koster en voor de organist is verschuldigd. Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdatum te zijn voldaan.
c) De opbrengst van de collecte tijdens de huwelijksdienst komt ten goede van de Hervormde Gemeente te Veenendaal, te weten 60 % ten gunste van de kerkvoogdij en 40 % ten gunste van de diaconie.
d) Het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal is onderworpen aan de regels als op bijlage 2 vermeld.
e) Alle zaken die op de huwelijksdienst zelf betrekking hebben zoals de liturgie, de keuze van de huwelijksbijbel, etc. dienen van tevoren met de verantwoordelijke predikant te worden geregeld.
f) Het bruidspaar is vrij in de keuze van een organist, met dien verstande dat de keuze voor een andere organist dan één van de eigen hulp)organisten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal de goedkeuring behoeft van één van de vaste organisten van het desbetreffende kerkgebouw. 

B. Ingeval de dienst geleid wordt door een andere predikant dan één van de predikanten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.
a) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente te Veenendaal, is het hiervoor onder A gestelde van overeenkomstige toepassing.
b) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad dan sub a bedoeld, is het hiervoor onder A gestelde eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
- de dienstdoende kerkenraad verantwoordelijk is voor de dienst, alsmede voor het aanwezig zijn van een ouderling en een diaken, voor de te houden collecte, alsmede voor het eventueel voorhanden zijn van een huwelijksbijbel;
- de desbetreffende predikant en kerkenraad, zulks eventueel in overleg met het bruidspaar, vrij zijn in het bepalen van de bestemming van de collecte.
c) De regels die voor het gebruik van een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Veenendaal gelden (bijlage 2) , zijn ook hier onverkort van toepassing.
 

Regels voor het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal ten behoeve van huwelijksdiensten.

1) Voor de toestemming voor een huwelijksdienst geldt een vaste procedure als neergelegd op een formulier, dat op het kerkelijk bureau verkrijgbaar is, samen met de beide daarbij behorende bijlagen.
2) Bij uitreiking van het aanvraagformulier (bijlage 1) wordt tevens een exemplaar van deze regels (bijlage 2) aan de betrokkene(n) ter hand gesteld.
3) Het verloop van de huwelijksdiensten dient passend te zijn bij aard en functie van het kerkgebouw als kerk van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.
4) Het maken van foto's, films, e.d. is slechts toegestaan na voorafgaand overleg met en toestemming van de desbetreffende predikant.
5) Eén tot twee maanden voor de huwelijksdatum wordt door het kerkelijk bureau een nota verzonden die uiterlijk twee weken vóór de huwelijksdatum voldaan dient te zijn door contante betaling daarvan op het kantoor aan de Fluitersstraat 2 te Veenendaal dan wel door overmaking daarvan op de rekening van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Veenendaal (rekeningnummer 93.37.82.500).
Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor de huwelijksdienst. Indien tevens op andere momenten gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw of de diensten van de koster dan zal een aanvullende nota gestuurd worden welke binnen 2 weken door het bruidspaar betaald zal worden.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: