Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Trouwplannen? Lees deze informatie over kerkelijke inzegening

Wat verstaat de Hervormde Gemeente van Veenendaal onder het huwelijk? Onder het huwelijk verstaan wij op bijbelse gronden, in de lijn van het gereformeerde belijden, de verbintenis voor het leven tussen één man en één vrouw. De Hervormde Gemeente te Veenendaal wijst samenwonen, ook als duurzame levensverbintenis, af.

Algemene regels:

Met onze visie op het huwelijk zijn er richtlijnen voor huwelijksdiensten in de Hervormde Gemeente Veenendaal, dit zijn twee algemene regels.

  1. In de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal worden uitsluitend huwelijksdiensten gehouden, die geleid worden door officieel geordende protestants christelijke voorgangers, die zich bewegen in de weg van het gereformeerde belijden.
  2. Bevestiging en inzegening van een huwelijk is alleen mogelijk, indien de geografische wijkkerkenra(a)d(en) onder wiens/wier opzicht bruidegom en bruid vallen, daartegen geen doorslaggevende bezwaren heeft/hebben.

Formulier huwelijksaanvraag

A. Ingeval de dienst geleid wordt door één van de predikanten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal

a) Het bruidspaar neemt allereerst contact op met de predikant die zij zouden willen vragen voor de huwelijksdienst. Indien dit niet de wijkpredikant van de bruid is, melden zij dit zelf aan hem. Als dit akkoord is zal de predikant

b) Het bruidspaar – als de datum met de predikant akkoord is – neemt dan meteen (maar tenminste twee maanden vóór de huwelijksdatum) contact op met de koster van de desbetreffende kerk en met de organist (zie ook punt e).

c) De opbrengst van de éne collecte tijdens de huwelijksdienst komt ten goede aan de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Aan het bruidspaar de keus om dat óf voor kerkbeheer óf voor een diaconaal doel te bestemmen.

d) Het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal is onderworpen aan de regels als op bijlage 2 vermeld.

e) Het bruidspaar is vrij in de keuze van een organist/pianist, met dien verstande dat de keuze voor een andere organist dan één van de eigen (hulp)organisten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal de goedkeuring behoeft van één van de vaste organisten van het desbetreffende kerkgebouw.

B. Ingeval de dienst geleid wordt door een andere predikant dan één van de predikanten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal
a) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente te Veenendaal, is het hiervoor onder A gestelde van overeenkomstige toepassing.

b) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad dan sub a bedoeld, is het hiervoor onder A gestelde eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat

c) De regels die voor het gebruik van een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Veenendaal gelden zoals te lezen in bijlage 2, zijn ook hier onverkort van toepassing.

Aldus vastgesteld door de Algemene Kerkenraad 17 mei 2018.

Regels voor het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal ten behoeve van huwelijksdiensten

1) Voor de toestemming voor een huwelijksdienst geldt de procedure waar deze bijlage een onderdeel van is.

2) De predikant van de kerkenraad die verantwoordelijk is voor de huwelijksdienst stelt de procedure met beide bijlagen (1 en 2) ter hand aan het bruidspaar.

3) Het verloop van de huwelijksdiensten dient passend te zijn bij aard en functie van het kerkgebouw als kerk van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.

4) Het maken van foto's, films, e.d. is slechts toegestaan na voorafgaand overleg met en toestemming van de desbetreffende predikant.

5) Eén tot twee maanden voor de huwelijksdatum wordt door het kerkelijk bureau een nota verzonden die uiterlijk twee weken vóór de huwelijksdatum voldaan dient te zijn. Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor de huwelijksdienst. Indien tevens op andere momenten gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw of de diensten van de koster dan zal een aanvullende nota gestuurd worden welke binnen 2 weken door het bruidspaar betaald zal worden.

Adres- en contactgegevens

Stuur het ingevulde formulier in naar:

Hervormde Gemeente te Veenendaal
Fluitersstraat 2
3901 DK  Veenendaal

U kunt het ook als scan (pdf) of foto (jpg) mailen naar:
e-mail : kb@hgv-kb.nl

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: