Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

College van Kerkrentmeesters: zorg voor vermogensrechtelijke zaken

De zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Hervormde Gemeente van Veenendaal berust bij de Algemene Kerkenraad. Deze vertrouwt de verzorging (behoudens diaconale zaken) toe aan het College van Kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters

Elke wijkgemeente heeft een wijkraad van kerkrentmeesters. Deze bestaat uit drie of vier (ouderlingen-)kerkrentmeester. Ze worden verkozen in overeenstemming met de in de wijkgemeente geldende procedure voor de verkiezing van ambtsdragers. Kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad benoemd, nadat hun namen ter goedkeuring zijn voorgedragen aan de gemeente. De samenstelling van de wijkraden van kerkrentmeesters vindt u op de website van de betreffende wijkgemeente. 

Het College van Kerkrentmeesters

Het centrale College van Kerkrentmeesters telt acht leden. Alle wijkgemeenten zijn in dit college vertegenwoordigd. Ouderlingen-kerkrentmeester die namens hun wijkkerkenraad lid zijn van de Algemene Kerkenraad, zijn automatisch ook lid van het College van Kerkrentmeesters. De overige (ouderlingen)-kerkrentmeesters worden benoemd door de Algemene Kerkenraad op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters zijn vastgelegd in de “Plaatselijke regeling” van de centrale Hervormde Gemeente van Veenendaal.

Samenstelling

Het college is als volgt samengesteld

Voorzitter J.G. Vink
 
Secretaris
 
Penningmeester F.H. van Voorst
 
2e voorzitter D. Roodbeen
 
2e penningmeester [VACANT]
 
Overige leden A. Bussink
 
 
  G.A.A. van de Beek
 
  G. van Barmentlo
 
  B. van de Meer
 

Commissies

Het College van Kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van taken bijgestaan door enkele commissies.

Financiële Commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële middelen van de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Hieronder vallen onder meer:

De commissie telt 7 kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs.

Voorzitter G. Juffer
 

Technische Commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle technische zaken, zoals bouwzaken, onderhoud van de kerkelijke gebouwen en pastorieën, installaties, inventarissen en terreinvoorzieningen. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de BHV-organisatie in de gemeente.

De commissie bereidt, op basis van een meerjarenplanning, onderhoudsplannen voor en bewaakt de realisering van de verstrekte opdrachten. Commissieleden onderhouden periodiek contact met de predikanten, wijkkerkenraden en kosters voor inventarisatie van wensen en behoeften op het gebied van gebouwen. De commissie bestaat uit zeven kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één, en een voorzitter. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs op de diverse terreinen van haar bevoegdheden.

Voorzitter H.E. van der Meer
 

Commissie Geldwerving

Deze commissie is belast met alle vormen van geldwerving. Denk daarbij aan de actie Kerkbalans, collecten, verjaardagsfonds, oud papieracties, etc. De commissie adviseert het College van Kerkrentmeesters en werkt nauw samen met de Financiële Commissie en het College van Diakenen. De commissie bestaat uit tenminste zeven gemeenteleden. De voorzitter en secretaris zijn in principe kerkrentmeester in één van de wijkgemeenten. De overige leden zijn gemeenteleden met een specifieke deskundigheid.

Voorzitter W. Leeuwenkamp
 

ANBI gegevens Kerkbeheer ANBI gegevens Diaconie

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: