Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Diaconie

College van Diakenen: oog en hart voor de nood van mensen

In het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen worden door de apostelen mannen aangewezen om aandacht te besteden aan de arme medemens: diakenen. Tweeduizend jaar later zijn er altijd nog mensen in nood, dichtbij en ver weg. In onze Hervormde Gemeente van Veenendaal functioneert een College van Diakenen dat gericht is op hulpverlening.

In onze Hervormde Gemeente functioneert een College van Diakenen, samengesteld uit één afgevaardigde per wijkraad van diakenen in de zeven wijkgemeenten.

Samenstelling

In het College van Diakenen is elk van de zeven wijkgemeenten vertegenwoordigd door een diaken. Binnen dit college functioneert een moderamen dat nu bestaat uit:

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van diakenen zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de “Plaatselijke regeling van de centrale Hervormde gemeente van Veenendaal” (vastgesteld op 26 november 2020; ingangsdatum 1 janauri 2021). Verder worden diverse diaconale werkzaamheden middels commissies uitgevoerd.

Adresgegevens van de diaconie:
diaconie@markt10.nl

Correspondentieadres: Henri Dunantstraat 16, 3902 KH Veenendaal.

IBAN Diaconie: NL13RABO0373740336

Diaconaal kerkelijk werker

Marc Bossenbroek
Markt 10
3901 DM Veenendaal
T. 06 - 2125 5168
marcbossenbroek@markt10.nl

 

Diaconaat in de 21e eeuw

Nederland heeft een pluriforme, sterk geseculariseerde samenleving. Christen-zijn is niet meer vanzelfsprekend. Mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, kloppen niet meer in eerste instantie aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Tegelijkertijd is er sprake van relatieve armoede: bij een groeiende groep mensen komt concrete armoede in financieel opzicht voor. De diaconie verleent in deze situaties vaker dan voorheen ‘stille hulp’, noodhulp om uit een nijpende situatie te ontsnappen. Daarbij zoekt de diaconie steevast naar structurele oplossingen en kijkt naast “welvaart” ook naar “welzijn”.

De diaconie ziet een terugtredende overheid, mensen moeten eerst een beroep doen op zelfredzaamheid en eigen netwerken. Vaak ontbreken die netwerken echter. Dan springt de diaconie bij door vrijwilligers in te schakelen via het netwerk “De helpende hand”. Deze hulp is primair voor leden van de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Uiteraard helpen we in voorkomende gevallen ook andersgelovigen die er alleen voor staan. In deze en andere situaties wordt de diaconie geroepen om naast concreet zichtbare hulp ook concreet geestelijke hulp te bieden. Hulp vanuit het dienen in Christus, wetend dat diaconaat zonder pastorale bewogenheid een verzaakte roeping is. Wetend ook dat alleen onder Zijn zegen het diaconaat tot zegen kan zijn.

Diaconaal Maatschappelijk Centrum Markt 10

Het Diaconaal Maatschappelijk Centrum Markt 10 staat letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap. In het centrum van Veenendaal – aan de Markt 10 - heeft het de functie van meldpunt voor mensen die hulp behoeven. Hier hebben diverse hulpverlenende instanties onderdak: Buurtzorg, Hulp in de Praktijk (HIPhelpt), St. Netwerk voor jou, St. Present en het T-café. Ook houdt de diaconaal kerkelijk werker, Marc Bossenbroek, er kantoor.

Op de begane grond is de christelijke bibliotheek gevestigd. Meer informatie hierover is hier te vinden.

 

ANBI gegevens Kerkbeheer ANBI gegevens Diaconie

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: